WIFIห้อง2/12ใช้ไม่ได้ ไม่เร็ว อ่านด้วยค่ะ

โดย: ไม่พอใจ [IP: 182.232.200.xxx]
เมื่อ: 2017-05-24 11:04:05
WIFIห้อง2/12ใช้ไม่ได้ ไม่เร็ว ทั้งๆที่กล่องWIFIตั้งอยู่ในห้องถึง2กล่อง กรุณาปรับปรุงด้วยค่ะ
#1 โดย: ปรับปรุงด่วน [IP: 182.232.200.xxx]
เมื่อ: 2017-05-24 11:07:43
ใช่ค่ะๆ ปรับปรุงด่วน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 2,128,368